Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Majetkový odbor

Organizační zařazení

Město České Velenice

Správa majetku

Karel Vopelka

 

 1. PRODEJ A NÁKUP NEMOVITOSTÍ - evidence žádostí o odkoupení nemovitostí, příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města, zveřejňování usnesení, odepisování zájemcům, příprava podkladů pro sepsání smluv, vyhotovování kupních smluv a návrhů na vklad, zařizuje podání smlouvy u Katastrálního úřadu
                                                                                                                                                                
 2. VĚCNÁ BŘEMENA - evidence žádostí, příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města, zajišťuje podklady pro sepsání smluv, vyhotovuje smlouvy o smlouvách budoucí a smlouvy o věc. břemeni včetně návrhu na vklad, zařizuje podání smlouvy u Katastrálního úřadu
                                                                                                                                                                
 3. ZÁPIS OBECNÍHO MAJETKU - shromažďování podkladů pro zápis, komunikace s Katastrálním úřadem a příp. dalšími orgány, podání žádostí u Katastrálního úřadu
                                                                                                                                                                
 4. PŘEVOD STÁTNÍ PŮDY - shromažďování podkladů pro převod, příprava podkladů pro jednání městského zastupitelstva, komunikace s Pozemkovým fondem
                                                                                                                                                                                   
 5. POJIŠTĚNÍ OBECNÍHO MAJETKU - eviduje smlouvu, zařizuje podklady pro uzavírání dodatků, vyřizuje škodní události
                                                                                                                                                                
 6. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA - vykonává ve spolupráci se starostou TDI, přebírá stavby, vyhotovuje (kontroluje) smlouvy o dílo, předávací protokoly, připravuje dodatky smluv, předávací protokoly
                                                                                                                                                                
 7. KONTROLA A ORGANIZACE ČINNOSTI MO - případná výpomoc pracovníkům MO
                                                                                                                                                                
 8. .JEDNÁNÍ S PRÁVNÍKY - účast při soudních řízeních, jednání s právními zástupci, příprava podkladů pro sepis smluv                                                                                                                                                                                                                                                             
 9. PRONÁJMY POZEMKŮ (včetně zahrádek u domů) - zveřejnění pronájmů pozemků, evidence žádostí o pronájem, příprava podkladů pro jednání rady města, odepisování zájemcům, vypracování dohod o skončení nájmu, vypracování nájemních smluv, sledování plateb                                                                                                                                                                                                                                                           
 10. VÝPŮJČKY NEMOVITOSTÍ - zveřejnění nabídky výpůjčky, evidence žádostí, příprava podkladů pro jednání rady města, dohod o skončení výpůjčky, vypracování smluv o výpůjčce                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 11. PŘÍPRAVA NÁVRHU ROZPOČTU v rámci majetkového odboru                                                                                                                                                                                                         
 12. Plní další dílčí úkoly zadané tajemníkem nebo starostou

 

Správa bytů a nebytových prostor

Miloslava Hronková

  

 

 1. AGENDA PRONÁJMU BYTŮ - převzetí bytů při skončení nájmu, vypracování podkladů pro jednání rady města, vypracování dohod o skončení nájmu, nájemních smluv, předání bytu novému nájemci, organizace domovní schůze dle potřeby, evidence všech žádostí, týkajících se pronájmu bytů, evidování změn ve vybavení bytu, valorizace nájemného, roční vyúčtování záloh
                                                                                                                                                                
 2. ÚPRAVY BYTŮ - evidování žádostí, vypracování podkladů pro jednání rady města, kontrola provedení
                                                                                                                                                                
 3. DROBNÉ OPRAVY V BYTECH - evidence oprav v bytech, zadávání drobných oprav, kontrola provedení v případě nutnosti, zajištění proplacení faktur - paragonů v souladu s příslušnou vyhláškou                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4. PROVÁDĚNÍ KONTROL ŘÁDNÉHO UŽÍVÁNÍ BYTŮ - organizování kontrol, řádné sepisování zápisů včetně vyjádření sousedů nájemce, u kterého se kontrola provádí, shromažďování podkladů pro soudní spor
                                                                                                                                                                                                      
 5. REVIZE - zajišťování revizí veškerého zařízení společných prostor v souladu s příslušnými vyhláškami a ČSN, zajišťování revizí a přihlášek pro nové nájemníky a nájemce
                                                                                                                                                                
 6. ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO PŘEVOD BYTŮ - návrh domů k prodeji, příprava podkladů pro zastupitelstvo města ve spolupráci s vedoucím a právníky, zajištění chybějící projektové dokumentace (půdorysy, řez, tech. zpráva), zajištění podkladů pro vypracování posudků, znal. posudků a prohlášení vlastníka, svolání schůzky za účelem kontroly výměr bytů, rozesílání nabídek a jejich evidence, spolupráce s právníky při organizování schůzí vlastníků byt. jednotek.                                                                                                                                                                                                                 
 7. NEBYTOVÉ PROSTORY - zveřejnění pronájmu NP, evidence žádostí, příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města, odepisování zájemcům, zajištění dohod o skončení nájmu, příprava podkladů pro sepsání nájemních a podnájemních smluv, vyhotovování nájemních a podnájemních smluv, zajišťování podkladů pro vyhotovení dodatků ke smlouvám, vyhotovení dodatků smluv, valorizace nájemného, roční vyúčtování záloh                                                                                                                                                                                                                                                            
 8. Další nevyjmenované věci související se správou bytů a úkoly uložené vedoucím MO nebo vyplývající ze zápisů z jednání rady města, které souvisejí s výše uvedeným. 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Vopelka Karel, Bc.vedoucí odboru384 758 015
Strouhová Jana, Dis.Majetkový odbor384 758 020