Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hospodářsko-správní odbor

Organizační zařazení

Město České Velenice

Vedoucí odboru, hlavní účetní

Jaroslava Nováčková

 

 1. Vede účetnictví města 
                                                                                                                                                                
 2. Likviduje faktury výdajové části rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                  
 3. Zpracovává návrh a rozpis rozpočtu Města na příslušný rok
                                                                                                                                                                
 4. Vypracovává zprávy o vývoji hospodaření Města a předkládá je k projednání finančnímu výboru a radě města (kontrola čerpání rozpočtu). V souladu se zákonem o obcích předkládá městskému zastupitelstvu ke schválení výsledek hospodaření minulého roku a návrh rozpočtu roku běžného. V případě potřeby předkládá zastupitelstvu návrh na změny rozpočtu.
                                                                                                                                                                
 5. Zajišťuje evidenci majetku města ve spolupráci s tajemníkem úřadu                                                                                                                                                                                               
 6. Zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty - měsíčně, přiznání k dani z příjmu                                                                                                                                                                       
 7. Zpracovává účetní data do celostátního systému CSUIS - čtvrtletně                                                                                                                                                                                               
 8. Zpracovává a předává účetní data do systému kraje - měsíčně                                                                                                                                                                                                         
 9. Zajišťuje finanční kontroly dle zákonu č. 320/2001 Sb. o FKVS                                                                                                                                                                                                           
 10. Zpracovává statistické výkazy za město

 

Úsek správy daní a poplatků

Jaroslava Hofbauerová

 

 1. Vede agendu týkající se místních poplatků včetně vymáhání nedoplatků vyjma poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
                                                                                                                                                                
 2. Vede agendu mzdové účetní - zpracování mezd všech zaměstnanců včetně veškerých úkonů s touto agendou souvisejících
                                                                                                                                                                
 3. Vymáhání nedoplatků na pokutách KKPP, případně na ostatních sankčních platbách
                                                                                                                                                                
 4. Povolování tombol dle příslušného zákona                                                                                                                                                                                                                                               
 5. Rybářské lístky - evidence a vydávání                                                                                                                                                                                                                                                       
 6. Výkon opatrovnictví                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 7. Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodů a úkonů s tím spojených                                                                                                                                                                       
 8. Zástup na pokladně v nepřítomnosti pokladní                                                                                                                                                                                                                                         
 9. Sociální práce - vyplňování standardizovaného záznamu sociálního pracovníka obce      

 

Marie Peterková

 1. Vymáhání nedoplatků na nájmech z bytů a nebytových prostor - sledování plnění nájemních smluv z bůtu a NP z hlediska finančního - evidence neplatičů, zajíšťování agendy vymáhání dluhů - upomínky, příprava podkladů pro právní zástupce (soudní spor), vyhotovování dohod o uznání dluhu, splátkové kalendáře, penále, poplatky z prodlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2. Vymáhání nedoplatků na nájmech z pozemků - sledování plnění nájemních smluv z pozemků z hlediska finančního - evidence neplatičů, zajíšťování agendy vymáhání dluhů - upomínky, příprava podkladů pro právní zástupce (soudní spor)                                                                                                                                                                                         
 3. Vymáhání nedoplatků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - občané                                                                                                                                                                                   
 4. Agenda poplatku za sběr a odvoz komunálního odpadu - podnikatelé včetně vymáhání nedoplatků                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5. Vymáhání nedoplatků na vydaných fakturách odběratelům                                                                                                                                                                                                               
 6. CZECH POINT                                                 

 

Úsek matrika

Tamara Vopelková 

 

 1. Vede veškerou matriční agendu dle platných právních norem a dle pokynů a nařízení nadřízených orgánů
                                                                                                                                                                
 2. Vede agendu evidence obyvatel
                                                                                                                                                                
 3. Provádí vidimaci a legalizaci listin, ověřování podpisů
                                                                                                                                                                
 4. Vede agendu finančních příspěvků - sportovní a kulturní komise včetně přípravy smluv a kontroly vyúčtování
                                                                                                                                                                
 5. Osvědčení o státním občanství - zpracování žádostí, zaslání ke zpracování a následný výdej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 6. Zajišťuje zpracování a předávání dat do celostátního systému RUIAN                                                                                                                                                                                             
 7. CZECH POINT                                                                                                                                                                                      

 

Úsek Pokladna

Vlastimila Štěpánková                                                             

 1. Vede agendu pokladny města                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. Vede agendu místního hřbitova                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3. Provádí vidimaci a legalizaci listin, ověřování podpisů                                                                                                                                                                                                                         
 4. Agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - občané                                                                                                                                                                                                       
 5. Zajišťuje dodání a výdej známek na poplenice a kontejnery, prodej jednorázových známek, pytlů na odpad                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6. Vede evidenci a vyúčtování pokutových bloků                                                                                                                                                                                                                                       
 7. Vede evidenci a vyúčtování ostatních cenin                                                                                                                                                                                                                                           
 8. Zpracovává přiznání k dani z převodu z nemovitosti, přiznání k dani darovací                                                                                                                                                                                  
 9. Zpracovává zařizovací a vyřazovací protokoly v rámci nákupu a prodeje nemovitostí                                                                                                                                                                  
 10. Fakturace